• HELISTA MEILE 00372 6601137

Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega:

Telefon: 00372 6601137, E–R 09.00–18.00
E-post: diet@stockholmhealth.com
Ettevõtet puudutav teave: SCIENCE22.COM SIA, registrikood: 40203072376, juriidiline aadress: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia

Kasutustingimused

 1. Kasutamise eeskirjad
  1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad teenusepakkuja SCIENCE22.COM SIA, registrikood: 40203072376, juriidiline aadress: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia ja tema volitatud ettevõtted (edaspidi „teenusepakkuja“) poolt hallatava veebikeskkonna www.StockholmHealth.com ja selle kaudu pakutava salenemiskava kasutamist (edaspidi koos „teenus“, veebikeskkonna tähenduses „veebikeskkond“).
  2. Kasutustingimused kohalduvad kasutajakontoga teenuse kasutajatele (edaspidi „kasutaja“), veebikeskkonna külastajatele ning veebikeskkonda ja teenust muud moodi kasutavatele isikutele.
  3. Teenuse kasutama asumisega jõustuvad kasutustingimused teenusepakkuja ja kasutaja vahel ning kasutaja kinnitab sellega, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub neid täitma ja järgima. Kasutustingimustega mitte nõustudes on teenuse kasutamine mistahes viisil keelatud.
  4. Kasutustingimused asendavad veebikeskkonna ning teenuse suhtes kõiki varasemalt sõlmitud kokkuleppeid teenusepakkuja ja kasutaja vahel.
  5. Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse teenuse kasutamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kui mõni kasutustingimuste punkt osutub seadusega vastuolu tõttu kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.
  6. Teenusepakkuja jätab endale õiguse veebikeskkonna ja/või teenuse arengust tulenevalt teenust ja kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Teenusepakkuja teavitab kasutajat sellistest muudatustest ja täiendustest veebikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu. Nimetatud muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamist veebikeskkonnas ning kasutaja nõustub nendega, jätkates teenuse kasutamist. Juhul kui muudatused pole kasutaja jaoks aktsepteeritavad, tuleks teenuse kasutamine lõpetada.
  7. See leping on sõlmitud määramata ajaks ning teenuse osutaja jätab endale õiguse lõpetada ühepoolselt oma kohustuste täitmine kasutaja ees, teatades kasutajat selle põhjusest, kui kasutaja neid tingimusi rikub.
 2. Teenuse iseloomustus
  1. Teenus sisaldab tervise– ja toitumisalast teavet harival eesmärgil ning ei asenda professionaalset meditsiinilist nõu, diagnoosi või ravi. Teenuse kasutamisel tekkivate tervisealaste küsimuste ja probleemidega soovitab teenusepakkuja konsulteerida arsti või muu professionaalse asjatundjaga. Teenuse kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.
  2. Teenus võib sisaldada või sellega võivad olla seotud e-posti teenused, sõnumid, foorumid, vestluspiirkonnad, uudiste grupid ja allalaaditavad mobiilsed rakendused.
  3. Teenus ja veebikeskkond võivad sisaldada veebilinke kolmandate isikute veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu, sh sisu tarbimisest kasutajal tekkinud kahju eest teenusepakkuja ei vastuta.
  4. Teenus võimaldab kasutajal veebikeskkonnas ja teenusesse postitada, linkida, varuda, jagada või muul viisil kättesaadavaks teha erinevat informatsiooni, nagu pildid ja videod (edaspidi „sisu“), mille usaldusväärsuse, asjakohasuse ja seaduslikkuse, sh autoriõiguste ja teiste sisu kättesaadavaks tegemiseks vajalike õiguste olemasolu eest vastutab kasutaja ainuisikuliselt. Kasutaja annab teenusepakkujale nõusoleku sisu kasutamiseks, muutmiseks, avalikuks esitamiseks, reprodutseerimiseks, jagamiseks, sh nimetatud tegevusteks kaubanduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, säilitades samas autoriõigused ja muud õigused, mida ta sisu suhtes omab.
  5. Teenus ei ole soovitatav rasedatele, lastele ega noortele, samuti haiguse ajal.
 3. Teenuse kasutamise tehniline protsess
  1. Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud toote või teenuse ostmiseks läbib kasutaja veebikeskkonnas järgmised tehnilised etapid:
   1. täidab veebikeskkonnas avaldatud testi;
   2. sisestab pärast testi täitmist veebikeskkonnas selleks ettenähtud kohta oma e-maili aadressi;
   3. valib toote või teenuse ostmiseks sobiva maksesüsteemi;
   4. järgib maksesüsteemis esitatud samme maksetehingu sooritamiseks;
   5. järgib pärast maksetehingu sooritamist vastavaid juhiseid ning naaseb tagasi veebikeskkonda, kust saab teenusepakkujalt juhised, kuidas ostetud toodet või teenust kasutada.
 4. Teenuse kättesaadavus ja kvaliteet
  1. Teenust pakutakse „nagu on“ vormis ja „kui saadaval“ põhimõttel, mis tähendab, et teenusepakkuja ei anna teenusega seoses mistahes garantiisid (välja arvatud need, mis antud kasutustingimustes sõnaselgelt esitatud). Mh ei garanteeri teenusepakkuja ega teenusepakkuja tütar- ja allettevõtted ega litsentsiandjad, et:
   1. teenus vastab kasutaja nõudmistele ja vajadustele;
   2. teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu või viiruseid ning et need kõrvaldatakse;
   3. teenus on igal ajal ja igas kohas kättesaadav.
  2. Teenusepakkujal on õigus igal ajal ning mistahes põhjusel teenuse pakkumine ühepoolselt lõpetada või kasutaja tellimus tühistada, sh siis, kui esinevad vead teenuse kirjelduses, hinnas või kasutaja tellimuses, samuti kui teenusepakkuja kahtlustab pettust või ebaseaduslikku tehingut.
  3. Teenusepakkujal on õigus ilma kasutajat eelnevalt teavitamata teenust igal ajal uuendada ja täiustada, millest tulenevalt võib teenust puudutav informatsioon, nagu teenuse hind, kirjeldus ja kättesaadavus osutuda aeg-ajalt ebatäpseks või ebaõigeks, mh teenust puudutavates teiste veebilehekülgede reklaamides.
  4. Pildid on illustratiivsed ning kaupade ja teenuste reaalne välimus võib reklaamil näidatust erineda.
 5. Tasumine
  1. Teenuse eest tasumisel on teenusepakkujal õigus küsida kasutajalt maksetehingu teostamiseks vajalikku teavet, nt krediitikaardiga tasumisel krediitkaardi vastavaid andmeid (kaardinumber, kehtivusaeg jms). Kasutaja kinnitab, et selline teave on tõene ja täielik ning annab nõusoleku teabe edastamiseks teenusepakkuja makseasutusele, et sooritada maksetehing.
  2. Kasutaja kinnitab, et tal on seaduslik alus krediitkaardi või mistahes muu maksevahendiga teenuse eest tasumiseks.
  3. Kui kasutaja valib püsimaksega teenuse, siis toimub tasumine automaatselt kord kuus.
 6. Kasutajakonto
  1. Teenuse kasutamiseks võib kasutaja registreerida oma nimele kasutajakonto.
  2. Kasutajakonto registreerimisel kohustub kasutaja esitama tõelevastavaid ja täpseid andmeid.
  3. Kasutaja kohustub hoidma kasutajakontole sisselogimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, sh kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kui kasutaja saab teadlikuks kolmanda isiku poolt kasutajakontole sisselogimisest või mistahes muust kasutajakonto turvalisuse rikkest, on ta kohustatud sellest viivitamatult teenusepakkujat teavitama.
  4. Kasutajakonto turvalisuse (nt valides kordumatu salasõna kasutajakontole ligipääsuks) ning kasutajakontol tehtavate toimingute eest vastutab kasutaja.
  5. Juhul, kui kasutaja rikub või on rikkunud mõnda kasutustingimust, on teenusepakkujal õigus viivitamata ja kasutajat eelnevalt teavitamata kasutajakontole juurdepääs lõpetada ja kasutajakonto kustutada või juurdepääs kasutajakontole ajutiselt peatada. Kasutajakontole juurdepääsu lõpetamisel ja selle kustutamisel kaotab kasutaja õiguse teenust kasutada.
  6. Kasutajal on soovi korral võimalik kasutajakonto ise sulgeda ja kustutada, kasutades teenuse graafilist kasutajaliidest või saates sellekohase avalduse teenusepakkuja e-posti aadressile.
  7. Pärast kasutajakonto kustutamist peatab teenusepakkuja automaatsed maksed kasutaja krediitkaardilt. Samuti on teenusepakkujal õigus kustutada kogu kasutajale pakutud teenusega seotud informatsioon, sh kaalukaotuse analüüs ja plaanid, toitumismenüü ning kasutajale antud konsultatsioonid.
 7. Kasutaja taganemisõigus ja muud õiguskaitsevahendid
  1. Kasutajal on õigus taganeda teenuse osas sõlmitud lepingust (edaspidi „leping“) 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, esitades teenusepakkujale vabas vormis taganemisavalduse koos ostukinnitusega. Teenusepakkuja tagastab kasutajale hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest lepingu alusel teenuse eest saadud tasu. Kasutaja annab teenusepakkujale nõusoleku teha tagasimakse teenusepakkuja enda poolt valitud makseviisil (vorm taganemisõiguse kasutamise kohta, näidis).
  2. Kasutajal on õigus tugineda Eesti võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
  3. Kui portaali kasutaja kaebus on tunnistatud põhjendamatuks ja kasutaja ei nõustu sellega, on kasutajal õigus kasutada teisi õigusaktides sätestatud vaidluste lahendamise võimalusi, esitades kauba müüjale vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks kirjaliku avalduse, milles on kirjas:
   1. ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed;
   2. avalduse esitamise kuupäev;
   3. vaidluse olemus, nõue ja selle põhjendus.
 8. Võistlused ja müügikampaaniad
  1. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et teenuse tellimiseks andmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber) sisestades annab ta teenusepakkujale nõusoleku saata endale teenusepakkuja ja teenusepakkuja koostööpartnerite müügikampaaniaid puudutavat informatsiooni, kommertsteadaandeid, uudiskirju jms, ning nõustub telefoniturundusega. Kasutajal on võimalik igal ajal sellisest teabeedastusest loobuda ja keelduda, järgides e-kirjas sisalduvat vastavat juhendit või teenuse tellimuse juures olevat vastavat tühistamise linki.
  2. Kasutajal on teenuse kaudu ligipääs võistlustele ja müügikampaaniatele (edaspidi koos „kampaania“), mille suhtes võivad kehtida antud kasutustingimustest erinevad reeglid. Vastuolu korral kohalduvad kampaania reeglid. Kampaaniast osa võttes soovitab teenusepakkuja tutvuda kasutajal tähelepanelikult vastava kampaania reeglite ja teenusepakkuja privaatsuseeskirjaga.
 9. Intellektuaalne omand
  1. Kõik intellektuaalse omandi õigused teenusele ja veebikeskkonnale (ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid jms), välja arvatud teenuse vahendusel kasutaja loodud või avaldatud sisu, kuuluvad teenusepakkujale. Teenus on autoriõigusega kaitstud objekt ning kaitstud kaubamärgina Läti Vabariigis ja teistes riikides.
  2. Teenuse ja veebikeskkonna suhtes kehtivate intellektuaalse omandi õiguste kasutamine ilma teenusepakkuja kirjaliku loata on keelatud.
  3. Juhul, kui kasutaja rikub teenusepakkuja intellektuaalse omandi õigusi teenusele või veebikeskkonnale, vastutab ta tekkinud kahju, sh teenusepakkujale või kolmandale isikule tekkinud saamata jäänud tulu eest.
 10. Teenusepakkuja vastutus
  1. Lisaks kasutustingimuste teistes punktides nimetatud juhtudele ei vastuta teenusepakkuja, teenusepakkuja tütar-ja allettevõtted ega koostööpartnerid kahju eest, välja arvatud, kui see on põhjustatud raskest hooletusest või tahtlikult, mis on tekkinud kasutajal:
   1. seoses teenuse või veebikeskkonna kättesaadavuse või kättesaadavuse puudumisega;
   2. teenuse vahendusel kasutajale teatavaks saanud sisu tõttu;
   3. seoses kolmandate isikute volitamata ligipääsuga kasutaja poolt edastatud informatsioonile ja teenuse kasutamisega kasutaja poolt loodud sisule, samuti eelnimetatu õigustamatust kasutamisest kolmandate isikute poolt.
 11. Andmekaitse
  1. Teenusepakkujal on kasutaja nõusolekul õigus veebikeskkonnas avaldada kasutaja poolt edastatud subjektiivset arvamust teenuse kohta. Teenusepakkuja võib sellisel juhul andmekaitse reeglite järgmiseks veebikeskkonnas avaldatava kasutaja nime ja fotosid muuta.
 12. Vaidluste lahendamine
  1. Teenuse ja veebikeskkonna kasutamisest tulenevad vaidlused lahendavad teenusepakkuja ja kasutaja heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtuvälises kaebusi ja vaidlusi lahendavas organis (Eestis tarbijakaebuste komisjonis). Kui teenusepakkuja ja/või kasutaja ei ole sellise organi otsusega nõus, lahendab vaidluse kohus.

Privaatsuseeskiri

  SCIENCE22.COM SIA privaatsuseeskirjades on täpsustatud, kuidas SCIENCE22.COM SIA, registrikood: 40203072376, juriidiline aadress: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia, edaspidi tekstis veebikeskkonna tähenduses, „portaal”, kasutab teavet ja kuidas teie kui portaali kasutaja saate oma konfidentsiaalsust kaitsta.

  Portaali teenuseid kasutades usaldate oma teabe portaalile. Nende privaatsuseeskirjade eesmärk on aidata teil mõista, millist teavet portaalis kogume, miks portaal seda kogub ja kuidas seda kasutatakse.

  Teie jagatavat teavet kasutatakse kvaliteetsete teenuste pakkumiseks: alates selliste põhiaspektide kehtestamisest, nagu teie kasutatav keel, kuni palju keerulisemate asjadeni, näiteks toitumiskavade pakkumine, veebikonsultatsioonid ning uudiste ja sooduspakkumiste saatmine. Kahjuks ei saa me teile ilma teie isikuandmeteta portaalis kättesaadavaid teenuseid pakkuda.

 1. Kogutud teabe kasutamine ja töötlemine
  1. Portaal kasutab teie teavet mitmel viisil. See, kuidas portaal teavet kasutab, sõltub selle tüübist. Üksikasjalik selgitus selle kohta, mida portaal teeb, milliseid isikuandmeid säilitab ja miks, on toodud allpool.
   Mis teavet ja kuidas me seda kasutame? Miks?
   Teie vanus, kaal, pikkus, sugu ja harjumused. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat pärast suhtlust. Portaal vajab seda teavet lepinguosaliste sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks. Portaal ei saa saata teile saata kohandatud toitumis (pakkuda teenust) ilma teie andmeid kasutamata.
   Meie uute toodete ja teenuste kohta teabe saatmiseks e-posti, tekstisõnumite ning Facebooki ja GMAIL-i rakenduste kaudu. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat pärast nõusoleku tagasivõtmist. Teile värskeima teabe edastamiseks. Portaal saadab teile selle teabe ainult teie nõusolekul.
   Teenuseteavituste saatmiseks tekstisõnumite, e-kirjade või meie rakenduste kaudu. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 1 (üks) aasta pärast suhtlust. Portaal kasutab seda teavet poolte vahel sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks.
   Pettuste avastamiseks ja vältimiseks. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 3 (kolm) aastat pärast kuupäeva, mil viimati oma kontole sisse logisite, või mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast tehingu sooritamise kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hiljem). Teie või portaali vastu suunatud pettuste tuvastamiseks ja vältimiseks ning portaali õigustatud huvide kaitse tagamiseks.
   Külastajate segmenteerimiseks. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 2 (kaks) aastat pärast nõusoleku andmist või selle tagasivõtmist. Teie huvidega paremini sobiva teabe andmiseks. Üldsõnumi asemel saate teavet huvipakkuvate teemade kohta. Portaal saadab teile selle teabe ainult teie nõusolekul.
   Ostude transportimiseks teie arveldus- ja kättetoimetamise aadressile. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast tehingu sooritamise kuupäeva. Portaal peab seda tegema poolte vahel sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks.
   Maksete saamiseks ja tagasimaksete tegemiseks. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast tehingu sooritamise kuupäeva. Portaal peab seda tegema poolte vahel sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks.
   Klientidele teenuste ja toe tagamiseks. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 1 (üks) aasta pärast sellist suhtlust. Portaal peab seda tegema poolte vahel sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks.
   Teave teie ostude ja tegevuste ajaloo kohta. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 3 (kolm) aastat pärast kuupäeva, mil viimati oma kontole sisse logisite, või pärast viimase makse kuupäeva (olenevalt sellest, kumb kuupäev on hiljem). Portaal peab seda tegema poolte vahel sõlmitud lepingu tingimuste täitmiseks (me kasutame selleks ainult teie maksete ajalugu). Portaal peab seda tegema teile teenuste ja toe tagamiseks ning tagastatud teenuste töötlemiseks.
   Portaali veebisaidi sirvimisel või rakenduste kasutamisel antav teave, sealhulgas teie IP-aadress, seadme tüüp, ekraani eraldusvõime, ja kui nõustute seda jagama, siis ka teie asukohateave ning see, kuidas meie veebisaiti ja rakendusi kasutate. Sel eesmärgil säilitab portaal teie andmeid mitte kauem kui 10 (kümme) aastat pärast tehingu sooritamise kuupäeva. Portaal peab seda tegema teile parima võimaliku ostukogemuse pakkumiseks, teie või portaali vastu suunatud pettuste tuvastamiseks ja ennetamiseks ning portaali õigustatud huvide kaitsmiseks. Portaal kasutab andmeid analüüsi ja hindamise tegemiseks, et mõista, kuidas portaali teenuseid kasutatakse. Näiteks analüüsitakse portaali külastuste andmeid selle disaini tõhustamiseks. Portaal kasutab andmeid suhtluse kohta kampaaniatega, et mõista reklaamikampaaniate tulemusi. Sel eesmärgil kasutatakse erinevaid vahendeid, sealhulgas Google Analyticsit.
  2. Portaal kasutab kogutud teavet olemasolevate teenuste säilitamiseks, kaitsmiseks ja täiustamiseks, uute teenuste väljatöötamiseks ning portaali kasutajate kaitsmiseks.
  3. Portaal töötleb isikuandmeid oma serverites, mis asuvad Euroopa Liidus.
  4. Te ei ole kohustatud portaalile esitama mingeid isikuandmeid. Kuid kui te neid ei esita, ei pruugi teil olla võimalik teha oste, samuti osta ja teenust kasutada.
  5. Portaalil on õigus töödelda teie isikuandmeid kooskõlas nende privaatsuseeskirjade tingimustega, kui on vaja esitada nõudeid või pakkuda kaitset nõuete korral, sõltumata sellest, kas need on kohtule esitatud, haldusliku iseloomuga või kas need esitatakse teise kohtuvälise menetluse raames. Sel põhjusel töötleb portaal teie isikuandmeid kooskõlas õigustatud huvidega ning samuti portaali ja teie ning teiste isikute õiguste kaitsmiseks ja tagamiseks. Selles artiklis mainitud juhtudel võidakse teie andmeid töödelda aja jooksul, mis ületab privaatsuseeskirjades sätestatud kinnipidamise ajavahemiku.
  6. Lisaks eesmärkidele, mis sisalduvad privaatsuseeskirjades ja mis võimaldavad portaalil töödelda teie isikuandmeid eespool kirjeldatud viisil, on portaalil õigus ka teie isikuandmeid töödelda juhtudel, kui selline töötlemine on vajalik portaali õiguslike kohustuste täitmiseks või teie või mõne teise isiku eluliste huvide kaitsmiseks.
  7. Lepingu täitmiseks lisatakse teie määratud e-posti aadress andmebaasi ja seda võidakse kasutada teavituste / meeldetuletuste saatmiseks.
 2. Andmete läbipaistvus, valik ja edastamine kolmandatele isikutele
  1. Portaali eesmärk on selgelt näidata, millist teavet portaal kogub, et saaksite kogutud teabe kasutamise kohta teha teadliku valiku.
  2. Kasutaja võib blokeerida kõik oma lehitseja küpsised, sealhulgas portaali teenustega seotud küpsised. Siiski on oluline arvestada, et teatud portaali teenused ei pruugi korralikult töötada, kui küpsised on keelatud.
  3. Portaalil on õigus jagada teie andmeid kolmandate isikutega järgmistel juhtudel:
   1. Portaalil on õigus avaldada teie isikuandmeid professionaalsetele konsultantidele riskide juhtimiseks, professionaalse nõustamise saamiseks või nõuete korral kaitse jõustamiseks või tagamiseks.
   2. Portaali makseteenuse osutajad võivad töödelda portaali teenuste või kaupade ostmisega seotud finantstehinguid. Portaal jagab teie tehinguinfot portaali makseteenuse osutajatega ainult ulatuses, mis on vajalik teie maksete, tagasimaksete ja kaebuste jaoks.
   3. Portaalil on õigus avaldada teie isikuandmeid teistele teenuseosutajatele eriteenuste pakkumiseks. Näiteks transpordiettevõtetele, serveritele ja nende hooldajatele, e-posti teenusepakkujateel. Alltöövõtjate korral võtab portaal kõik vajalikud meetmed tagamaks, et portaali andmete haldajad säilitaksid isikuandmete konfidentsiaalsuse.
  4. Lisaks sellele on portaalil õigus avaldada teie isikuandmeid portaali õiguslike kohustuste täitmiseks ja vajaduse korral teie või teiste isikute eluliste huvide kaitsmiseks.
  5. Nendes privaatsuseeskirjades mainitud kolmandaid isikuid võib registreerida ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Kui portaal saadab sellistele isikutele teie isikuandmed, võtab portaal kõik vajalikud meetmed, et tagada teie privaatsuse asjakohane kaitse.
 3. Teie õigused
  1. Teil on seoses isikuandmetega järgmised õigused:
   1. õigus portaali käsutuses olevatele isikuandmetele juurdepääsuks;
   2. õigus nõuda portaali käsutuses olevate isikuandmete ebatäpsuste parandamist;
   3. õigus nõuda andmete kustutamist;
   4. õigus piirata andmete töötlemist;
   5. õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemise kohta;
   6. õigus andmete ülekandmisele;
   7. õigus esitada kaebus järelevalveasutusele;
   8. õigus nõusolek tagasi võtta.
  2. Kui soovite oma õigusi kasutada, esitada kaebust või kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust e-posti aadressil diet@stockholmhealth.com või helistades numbrile 00372 6601137.
  3. Teil on õigus parandada mis tahes teie andmeid, mis on ebatäpsed, ja töötlemise eesmärke arvestades on teil õigus täiendada kõiki andmeid, mis on puudulikud.
  4. Teil on õigus oma isikuandmed kustutada, kui:
   1. isikuandmed ei ole enam vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi;
   2. te võtate oma nõusoleku tagasi ja töötlemiseks puudub muu õiguslik alus;
   3. te esitate töötlemisele vastuväiteid vastavalt üksikutele andmekaitse eeskirjadele;
   4. töötlemine toimub turunduseesmärkidel;
   5. isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult.
  5. Kahjuks ei kustutata teie andmeid portaali andmebaasist, kui pärast päringu saamist leiab portaal, et:
   1. teie isikuandmed on vajalikud eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi;
   2. te ei ole oma nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks tagasi võtnud;
   3. te ei ole andnud nõusolekut oma isikuandmete töötlemiseks, kuid selline töötlemine on vajalik portaali õigustatud huvide kaitseks;
   4. Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid kohustavad portaali teie isikuandmete töötlemiseks;
   5. Portaal peab töötlema teie andmeid õiguslike nõuete kohaldamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
  6. Juhtumid, mille puhul teil on õigus oma isikuandmete kasutamist piirata:
   1. vaidlustate isikuandmete täpsuse;
   2. andmetöötlus on õigusvastane ja olete vastu isikuandmete kustutamisele;
   3. portaal ei vaja enam töötlemiseks vajalikke isikuandmeid, aga teie vajate seda õiguslike nõuete loomiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks;
   4. esitate töötlemisele vastuväite vastavalt avalikele või õigustatud huvidele kuni sellise vastuväite kontrollimiseni.
  7. Kui töötlemine on piiratud ülaltoodud viisil, on portaalil õigus teie isikuandmete säilitamist jätkata. Portaal kavatseb neid siiski ainult töödelda:
   1. teie nõusolekul;
   2. õiguslike nõuete kehtestamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks;
   3. teise füüsilise või juriidilise isiku õiguste kaitseks;
   4. oluliste üldist huvi pakkuvate põhjuste tõttu.
  8. Võite taotleda oma isikuandmete kustutamist järgmistel viisidel:
   1. teie isiklikul portaali kontol, teavitades sellest toitumisspetsialisti;
   2. saates e-kirja aadressi diet@stockholmhealth.com;
   3. teavitades portaali klienditugiteenindust telefoni teel: 00372 6601137.
  9. Teil on õigus teie isikuandmete töötlemine portaalis vaidlustada teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel. Siiski on see võimalik ainult juhul, kui andmete töötlemine on vajalik ülesande täitmiseks avalikes huvides või vastavalt portaali või kolmanda isiku õigustatud huvidele. Kui te ei soovi sellist töötlemist, peatab portaal isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui portaal suudab tõendada teie huve, õigusi ja vabadusi ületava töötlemise õiguspäraseid põhjusi või kui töötlemine on vajalik õiguslike nõuete loomiseks, teostamiseks või kaitsmiseks.
  10. Teil on õigus vaidlustada teie isikuandmete töötlemine portaalis teaduslike või ajalooliste uurimis- või statistiliste eesmärkidega seotud põhjustel. Kui esitate sellisele töötlemisele vastuväiteid, peatame isikuandmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui töötlemine on vajalik avalikust huvist tingitud ülesande täitmiseks.
  11. Õigus andmete ülekandmisele. Sel määral, et portaali juriidiline põhjus töötlemiseks on:
   1. teie nõusolek;
   2. lepingu täitmine või toimingute täitmine teie soovil enne lepingu sõlmimist. Teil on õigus saada oma isikuandmeid portaalist struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul. Need õigused ei ole siiski kättesaadavad, kui nende kasutamine mõjutab negatiivselt teiste isikute õigusi ja vabadusi.
  12. Kui arvate, et isikuandmete töötlemine portaalis rikub andmekaitse eeskirju, on teil õigus esitada kaebus andmekaitseinspektsioonile, saates selle aadressile: Blaumaņa iela 11/13, Riga, LV-1011, http://www.dvi.gov.lv/en/.
 4. Teave turundusteadete kohta
  1. Kui olete oma nõusoleku andnud, saadab portaal teile turundusteateid e-posti või tekstisõnumite teel, et anda jagada teiega värskeimat teavet portaali või portaali koostööpartnerite pakutavate teenuste kohta.
  2. Võite igal ajal portaalis turundusteadetest loobuda.
  3. Seda saate teha järgmisel viisil:
   1. Klõpsake linki „Edasistest e-kirjadest loobumiseks klõpsake siin” ükskõik millises e-kirjas.
   2. Võtke ühendust meie klienditeenindusega e-posti teel diet@stockholmhealth.com või helistage numbril 00372 6601137
  4. Kui loobute turundusteadetest, uuendab portaal teie profiili, veendumaks, et te tulevikus selliseid teateid ei saaks.
  5. Arvestage sellega, et portaalis on lai omavahel ühendatud teenuste võrk, seega võib meie kõigis süsteemides teabe ajakohastamiseks kuluda paar päeva ning võite meilt teie taotluse töötlemise teavitusi saada.
 5. Küpsiste kasutamine
  1. Sarnaselt teiste veebisaitidega kasutab ka portaal küpsiseid. Küpsised on väikesed andmefailid, mis võimaldavad portaalil pakkuda teile veebisaitide kasutamisel kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust. Portaali külastamisel või seal suhtlemisel võivad teenusejaotised, rakendused, tööriistad või jututoad, portaal või portaali volitatud teenuseosutajad kasutada küpsiseid, et pakkuda teile veebisaitide kasutamisel kiiremat ja turvalisemat kasutuskogemust, samuti reklaami eesmärgil.
  2. Küpsised võivad sisaldada teavet, mis võiks kasutaja tuvastada, samas kui meie käsutuses olevad isikuandmed võivad olla seotud küpsistest saadud või nende kaudu salvestatud teabega.
  3. Portaal kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:
   1. seansi haldamiseks ja kasutaja autentimiseks;
   2. veebisaidi funktsionaalsuse tagamiseks;
   3. statistiliste andmete saamiseks külastajate voolu kohta veebisaidil: külastajate arv ja veebisaidil kulutatud aeg;
   4. portaali tõhusamaks muutmiseks;
   5. teie harjumuste kindlakstegemiseks.
  4. Kuna portaal kasutab teie harjumuste jälgimiseks küpsiseid, teavitab portaal teid küpsiste kasutamisest ja küsib teie nõusolekut küpsiste kasutamiseks vastavalt seaduse nõuetele.
  5. Saate küpsiseid valikuliselt kustutada (vt lisateavet www.youronlinechoices.com/lv).
  6. Saate kustutada kõik arvutisse juba salvestatud küpsised. Samuti saate oma lehitseja seadistada nii, et see ei võimalda küpsiste salvestamist, kuid see nõuab teid käsitsi niisuguse valiku tegemist iga kord, kui portaali külastate.
  7. Portaal ei saa garanteerida, et kõik portaali teenused töötavad tõrgeteta, kui küpsised on keelatud.
  8. Portaal kasutab suunatud (reklaam) küpsiseid, et isikupärastada teie sirvimiskogemust ja kuvatavat sisu, samuti selleks, et näidata just teie jaoks asjakohaseid pakkumisi. Suunatud küpsiseid kasutatakse teie sirvimisajaloo analüüsimiseks ja neid andmeid kasutatakse reklaampakkumiste tegemiseks
  9. Portaalil on loend hoolikalt kontrollitud ja valitud partneritest, kes on rakendanud täiendavaid küpsiseid, millel ei ole juurdepääsu teie isikuandmetele ja mis ei saa teid konkreetse isikuga siduda, kuid tagavad laitmatu teenuse osutamise.
 6. Privaatsuseeskirjade muudatused
  1. Kui portaal rakendab nendes privaatsuseeskirjades olulisi muudatusi, teavitab portaal teid sellest portaalis või muul viisil, näiteks e-posti teel, et saaksite muudatused enne meie veebisaidi kasutamist läbi vaadata.

  Telefoninumber: 00372 6601137, esmaspäevast reedeni (kell 10.00–17.00)

  E-post: diet@stockholmhealth.com

  Ettevõtte info: SCIENCE22.COM SIA, registrikood: 40203072376, juriidiline aadress: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia

SCIENCE22.COM SIA
Registrikood: 40203072376
Juriidiline aadress: Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia
Tel. 00372 6601137
E-post: diet@stockholmhealth.com
TAGANEMISÕIGUSE VORM

Kui te soovite lepingust taganeda ja teenuse tühistada, siis palun täitke, allkirjastage ja saatke see vorm meile postiga (Brivibas Street 171, LV-1012, Riga, Latvia) või e-postiga (diet@stockholmhealth.com).

 • Mina, ____________________________, annan teada, EE soovin taganeda lepingust, mille ma olen sõlminud www.StockholmHealth.com teenuste saamiseks.
 • Tellimise kuupäev ________________________________
 • Tarbija ees- ja perekonnanimi ________________________________
 • Tarbija aadress ja telefoninumber ________________________________
 • E-posti aadress, millega tarbija on Teenusele registreerunud ________________________________
 • Tarbija allkiri ________________________________
 • Kuupäev ________________________________
Download