Prašome susisiekti su mūsų specialia klientų aptarnavimo grupe, jei turite bet kokių klausimų:

Tel. Tel. 00370 68673216 pirmadienį–penktadienį 9–18 val
El. paštas diet@StockholmHealth.com
Informacija apie bendrovę: Content Distribution SIA, registracijos numeris 40103972096, juridinis adresas: Kronvalda Boulevard 10, Riga, LV-1010, Republic of Latvia


 1. Naudojimo nuostatai
  1. Šie nuostatai taikomi paslaugų teikėjo Content Distribution SIA ir jo autorizuotos įmonės (toliau – Paslaugų teikėjas) interneto svetainėje www.StockholmHealth.com (toliau – Svetainė) siūlomoms paslaugoms (toliau – Paslaugos).
  2. Svetainės naudojimo sąlygos (toliau – Nuostatai) yra privalomi visiems asmenims, kurie naudojasi Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra ar nėra registruotas Svetainės naudotojas (toliau – Naudotojas).
  3. Kartu su naudojimusi paslaugomis, įskaitant apsilankymą Svetainėje, įsigalioja naudojimosi Svetaine nuostatai. Jei naudotojas naudojasi Svetaine arba atlieka joje bet kokią veiklą, laikoma, kad atitinkamas Naudotojas yra susipažinęs su naudojimosi metu galiojančiais Nuostatais ir sutinka jų laikytis.
  4. Naudotojas, kuris nesutinka su bent viena iš šių Nuostatų sąlygų, neturi teisės naudotis Svetaine.
  5. Nuostatai taikomi visais klausimais, kurių neapima Latvijos Respublikoje galiojantys teisės aktai dėl naudojimosi paslaugomis, ir jie reiškia Paslaugų teikėjų ir Naudotojų susitarimą. Jei bet kurį iš šių Nuostatų Teismas yra pripažinęs negaliojančiu arba neįgyvendinamu, likę Nuostatai lieka galioti.
  6. Paslaugos teikėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai taisyti ir (arba) keisti Nuostatus. Nuostatai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje momento. Portalo Naudotojo pareiga yra sekti ir susipažinti su Svetainės Nuostatais, taip pat jų laikytis.
  7. Ši Sutartis sudaroma neribotam laikotarpiui, ir Paslaugų teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti santykius su Svetainės Naudotoju be išankstinio įspėjimo.
 2. Paslauga
  1. Paslauga yra dalyvavimas programoje, kuri apima informaciją, susijusią su sveika gyvensena ir mityba. Svetainėje skelbiama informacija yra tik informuojamojo pobūdžio ir negali atstoti profesionalios medicinos pagalbos, diagnostikos arba gydymo. Jeigu Naudotojui kyla abejonių dėl Svetainėje gautos informacijos arba klausimų apie savo sveikatą, Naudotojas turėtų pasikonsultuoti su gydytoju arba kitu sveikatos priežiūros specialistu. Naudotojai svetaine naudojasi savo pačių rizika ir atsakomybe.
  2. Paslauga gali neapsiriboti programomis, el. pašto paslaugomis, skelbimais ir skelbimų lentomis, pokalbių sritimis ir naujienų grupėmis bei atsisiunčiamomis mobiliųjų telefonų programomis, susijusiomis su Svetainėje teikiamomis paslaugomis.
  3. Portale gali būti nuorodų į trečiųjų asmenų interneto svetaines ar paslaugas, už kurių turinį Paslaugos teikėjas nėra atsakingas. Paslaugos teikėjas jokiu būdu nėra atsakingas už Naudotojams padarytus nuostolius, susijusius su trečiųjų asmenų svetainėmis.
 3. Paslaugos gavimo techninis procesas
  1. Naudotojas, užsiregistravęs Svetainėje nustatyta registracijos tvarka, gauna Svetainėje siūlomas Paslaugas.
  2. Pildydamas registracijos anketą Naudotojas turi nurodyti teisingą, išsamią ir aktualią informaciją.
  3. Norėdamas užsiregistruoti portale ir gauti Paslaugą, Naudotojas turi atlikti šią arba kitą (pagal Svetainėje esančius nurodymus) veiklą:
   1. užpildyti Svetainėje esančią anketą;
   2. užpildęs anketą nurodyti savo el. pašto adresą, kuriuo Paslaugos teikėjas Naudotojui siųstų informaciją apie Paslaugos gavimą;
   3. pasirinkti tinkamiausią mokėjimo sistemą, kuria naudojantis būtų atliktas mokėjimas už Paslaugą;
   4. turi būti atlikta visa būtina veikla, kad būtų atsiskaityta už Paslaugą;
   5. turi būti užpildyta registracijos anketa.
  4. Atlikęs mokėjimą, Naudotojas gaus anketoje nurodytu el. pašto adresu pranešimą apie tai, kad sėkmingai užsiregistravo dalyvauti programoje ir Paslauga yra prieinama.
 4. Paslaugos kokybė
  1. Paslauga teikiama tokia, kokia ji yra, ir tai reiškia, jog Paslaugų teikėjas negarantuoja, kad
   1. Paslauga atitinka Naudotojo reikalavimus;
   2. Paslaugos teikimo metu negalimos techninės klaidos, techniniai trukdžiai, saugos srities trūkumai;
   3. Paslauga bus prieinama bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.
  2. Paslaugų teikėjas turi teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties vienašališkai nutraukti bendradarbiavimą su Naudotoju, įskaitant, jei įtariama, kad Naudotojas nurodė neteisingus duomenis Registracijos anketoje, arba yra įtariama, kad Naudotojas pirko Paslaugą nesąžiningu būdu.
  3. Informacija apie Paslaugas Svetainėje yra nuolat atnaujinama, keičiama arba papildoma. Todėl Svetainėje nurodomos paslaugų kainos, aprašai ir kita informacija gali būti nurodyta neteisingai arba neišsamiai.
 5. Paslaugos apmokėjimas
  1. Kad gautų Paslaugas, kurios prieinamos Svetainėje, Naudotojas įsipareigoja teikti būtiną informaciją, užtikrinančią, kad Paslaugos apmokėjimo transakcija būtų veiksminga, įskaitant (bet ne tik) sąskaitos arba kredito kortelės numerį, informaciją apie kredito kortelės galiojimo terminą ir (arba) atsiskaitymus atliekančio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą.
  2. Atsiskaitydamas už Paslaugas Naudotojas užtikrina ir garantuoja, kad:
   1. turi teisę naudotis atsiskaitymams už Paslaugą skirta kredito kortele arba kitu mokėjimo metodu;
   2. pateikta informacija yra teisinga, tiksli ir išsami.
  3. Pateikdamas šių Nuostatų 5 dalyje esančią informaciją, Naudotojas suteikia Paslaugos teikėjui teisę šiuos duomenis perduoti trečiajam asmeniui, kad užtikrintų visišką Paslaugos apmokėjimą.
 6. Naudotojo paskyra
  1. apęs Svetainės Naudotoju, Naudotojas sutinka, kad būtų tvarkomi profilyje nurodyti duomenys. Sukūrus paskyrą Portale, Naudotojas yra atsakingas už šios paskyros naudojimą.
  2. Kiekviena Naudotojo paskyra Svetainėje yra sukurta individualiai kiekvienam Naudotojui ir yra skirta asmeniniam naudojimui, Naudotojas neturi teisės savo paskyros perduoti naudoti kitam asmeniui.
  3. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti naudojimąsi Naudotojo sąskaita be perspėjimo ir sumokėtos įmokos grąžinimo galimybės, jei:
   1. registruodamasis Naudotojas nurodė neteisingus ir netikslius duomenis;
   2. Naudotojas perdavė savo paskyrą naudotis kitam asmeniui;
   3. kyla įtarimų dėl sukčiavimo, neleistino arba neteisėto sandorio vykdymo;
   4. Naudotojas yra kitu būdu pažeidęs Svetainės Nuostatus.
  4. Naudotojas turi teisę uždaryti ir (arba) panaikinti savo Naudotoja paskyrą atlikdamas tam tikrus veiksmus Svetainėje ir (arba) išsiųsdamas Paslaugos teikėjui el. paštu diet@stockholmhealth.com pranešimą apie ketinimą uždaryti savo paskyrą.
  5. Po Naudotojo paskyros panaikinimo Paslaugos teikėjas turi teisę panaikinti visą informaciją apie Naudotoją, įskaitant (bet ne tik) mitybos planus, svorio analizę, interneto konsultacijas su mitybos specialistu.
 7. Už Paslaugą sumokėtų pinigų grąžinimas
  1. Naudotojas turi teisę paprašyti grąžinti visus sumokėtus pinigus per 30 dienų laikotarpį po sumokėjimo už Paslaugą, jei nėra nurodyta kitaip Svetainėje arba Paslaugos apraše. Kad būtų sugrąžinti sumokėti pinigai, Naudotojas turi el. paštu diet@stockholmhealth.com kreiptis į Paslaugos teikėją ir prie šio el. pašto pranešimo pridėti mokėjimo atlikimą patvirtinantį dokumentą ir prašymą grąžinti sumokėtus pinigus.
  2. Jei Svetainėje registruotas Naudotojas dėl kokių nors priežasčių nėra patenkintas pasiektais rezultatais, Paslaugos teikėjas garantuoja, kad sumokėtą pinigų sumą grąžins tą pačią darbo dieną po prašymo gavimo.
 8. Konkursai, akcijos ir reklama
  1. Naudotojas, suvedęs savo asmeninius duomenis į Svetainę, įskaitant (bet neapsiribojant) el. pašto adresą ir (arba) telefono numerį, sutinka, kad jam būtų siunčiama informacija tiek el. paštu, tiek telerinkodaros arba bet kuriuo kitu Paslaugų teikėjo pasiūlytu formatu, kurią siųs Paslaugų teikėjas ir Paslaugų teikėjo bendradarbiavimo partneriai, apimančią įvairios rūšies su Svetaine susijusias aktualijas, reklamines akcijas ir kitas Paslaugas.
  2. Bet kurios rūšies konkursai arba kitos akcijos (toliau – Reklaminės akcijos), kurios yra naudojamos Svetainėje, gali būti reguliuojamos atskirai, ne pagal šiuos Nuostatus. Prieš dalyvaujant Reklaminėse akcijose prašoma susipažinti su Reklamai taikomais Nuostatais. Jei Reklamai taikomi Nuostatai prieštarauja šiems Nuostatams, galioja konkrečios Reklamos Nuostatai.
  3. Naudotojas kurį laiką gali atsisakyti gauti Reklamą, laikydamasis atitinkamų nurodymų arba parašęs Paslaugos teikėjui el. paštu diet@stockholmhealth.com.
 9. Intelektinė nuosavybė
  1. Paslaugos teikėjui priklauso išimtinės teisės į visą informaciją, kuri randama Svetainėje, todėl bet koks trečiųjų asmenų vykdomas turinio, apipavidalinimo tvarkymas, duomenų tolesnis platinimas ir (arba) kitoks informacijos naudojimas bei platinimas, imant juos iš Svetainės be Paslaugos teikėjo leidimo arba rašytinio sutikimo, yra autorių teisių ir kitų teisių pažeidimas, už kurį baudžiama pagal Latvijos Respublikos įstatymus.
  2. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo atveju Paslaugos teikėjas turi teisę patraukti atsakomybėn nusižengusį asmenį, kuris yra visiškai atsakingas už visą padarytą žalą, kuri yra arba gali būti padaryta Paslaugos teikėjui ir trečiajam asmeniui (įskaitant ir negautą pelną).
 10. Paslaugos teikėjo atsakomybė
  1. Paslaugos teikėjas nėra jokiu būdu atsakingas už Naudotojui padarytus nuostolius tuo atveju, jeigu Naudotojas nesilaikė Svetainės Nuostatų ir (arba) Paslaugos teikėjo mitybos specialisto nurodymų.
  2. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už žalą, kuri buvo padaryta Naudotojui arba trečiajam asmeniui vadovaujantis Paslaugoje nurodytais meniu arba kita Svetainėje pateikta medžiaga.
  3. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojo veiklą ir padarytus nuostolius trečiajam asmeniui.
 11. Duomenų apsauga
  1. Visi į Svetainę įkelti Naudotojų asmeniniai duomenys ir asmeniniai identifikavimo kodai saugomi pagal Latvijos Respublikos normatyvinius aktus. Šie duomenys apdorojami pagal LR teisės aktuose nustatytus bendruosius asmens duomenų apdorojimo principus.
  2. Paslaugos teikėjas turi teisę publikuoti ir panaudoti medžiagą, kurią yra gavęs iš Naudotojo, jei tik Naudotojas nėra to uždraudęs. Tai netaikoma asmens duomenims arba asmeninei informacijai, kuri yra laikoma konfidencialia.
 12. Ginčų sprendimas
  1. Visi paslaugos teikėjo ir Naudotojo ginčiai sprendžiami derybomis. Jei taikiai išspręsti ginčų nepavyksta, jie sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose atsižvelgiant į Nuostatus ir Latvijos Respublikos normatyvinius aktus.

Privatumo politika


 1. Konfidencialumo nuostatai ir jų taikymas
  1. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) taikoma Paslaugų teikėjui, Content Distribution SIA ir jo autorizuotos įmonės (toliau – Paslaugų teikėjas), interneto svetainėje www.StockholmHealth.com (toliau – Svetainė) siūlomoms paslaugoms (toliau – Paslaugos).
  2. Privatumo politika yra privaloma visiems asmenims, kurie naudojasi Svetaine, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo yra ar nėra Svetainėje registruotas Naudotojas (toliau – Naudotojas).
  3. Pagal privatumo politiką Naudotojui yra teikiama informacija, susijusi su asmeninių duomenų naudojimu, gavimu ir perdavimu.
  4. Paslaugos teikėjas įsipareigoja neperduoti Naudotojo asmeninių duomenų, išskyrus atvejus, kurie aprašyti Privatumo politikoje.
  5. Naudotojo privati informacija naudojama, siekiant užtikrinti ir pagerinti paslaugą.
  6. Asmuo, kuris naudojasi Svetaine, sutinka, kad jo asmens duomenys būtų kaupiami ir naudojami vadovaujantis šia Privatumo politika, jei nėra kitaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.
  7. Jei Naudotojas naudojasi Svetaine arba joje atlieka bet kurią kitą veiklą, laikoma, kad atitinkamas Naudotojas yra susipažinęs su naudojimo momentu galiojančiais Privatumo Politikos Nuostatais ir pasižada jų laikytis.
  8. Paslaugos teikėjas turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu taisyti ir (arba) keisti Privatumo politiką. Privatumo politika įsigalioja po to, kai ji publikuojama Svetainėje.
  9. Svetainės naudotojų pareiga yra sekti ir susipažinti su Svetainės privatumo Politika, taip pat jos laikytis.
 2. Asmens duomenų ir informacijos gavimas
  1. Naudojimosi Svetaine metu Paslaugos teikėjas gali paprašyti Naudotoją pateikti informaciją, kuri padėtų identifikuoti Naudotoją, įskaitant (bet ne tik) el. pašto adresą, telefono numerį, vardą, pavardę, amžių, gimimo datą (toliau – Asmens duomenys).
  2. Paslaugos teikėjas turi teisę gauti, panaudoti ir (arba) apdoroti informaciją, gaunamą Naudotojo lankymosi Svetainėje metu. Tokia informacija gali apimti toliau nurodomus dalykus (bet ne tik juos):
   1. Naudotojo kompiuterio interneto protokolo (IP) adresą;
   2. Naudotojo naudojamos naršyklės rūšį ir versiją;
   3. puslapius, kuriuos Naudotojas peržiūrėjo Svetainėje;
   4. laiką ir datą, kada Naudotojas lankėsi Svetainėje;
   5. Svetainėje praleistą laiką.
  3. Kad gautų ir analizuotų 2.2 punkte nurodytą ir kitą informaciją, Paslaugos teikėjas gali naudoti trečiųjų asmenų teikiamas paslaugas, pvz., „Google Analytics“ priemonę.
  4. Paslaugos teikėjas turi teisę kaupti, panaudoti ir (arba) apdoroti informaciją apie slapukų naudojimą (toliau – Slapukai). Slapukai yra maži duomenų failai, kurie turi unikalią identifikavimo žymą. Slapukai yra siunčiami į Naudotojo naršyklę iš interneto svetainės ir saugomi Naudotojo kietajame diske. Naudotojas gali savo naršyklėje nepriimti slapukų. Atsisakęs priimti slapukus Naudotojas gali neturėti galimybės naudotis kuria nors iš Svetainėje siūlomų Paslaugų, už tai yra atsakingas pats Naudotojas.
 3. Asmens duomenų ir informacijas perdavimas
  1. Paslaugos teikėjas gali perduoti Naudotojo asmens duomenis, kurie susiję su naudojimusi Paslauga tik šiais atvejais:
   1. jei tai nustato Paslaugos teikėjo sutartiniai įsipareigojimai, susiję su trečiųjų asmenų teikiamomis Paslaugomis, kad būtų palengvinta ir pagerinta Svetainės veikla. Atsižvelgiama į Nuostatą, kad tretiesiems asmenims neleidžiama perduoti ir panaudoti Asmens duomenų kitiems tikslams, kurie nėra nurodyti šioje Privatumo Politikoje arba naudojimosi Svetaine Nuostatuose;
   2. jei šis įsipareigojimas apibrėžiamas teisės aktais arba teisėsaugos įstaigų teisės aktais;
   3. Paslaugos teikėjo susijungimo, perpirkimo arba Paslauga teikėjo aktyvų pirkimo arba pardavimo atveju.
 4. Kitų interneto svetainių nuorodos
  1. Svetainėje gali būti pateiktos nuorodos (saitai) į trečiųjų asmenų tinklavietes arba trečiųjų asmenų teikiamas Paslaugas, kad būtų palengvintas ir pagerintas Svetainės funkcionalumas arba kad būtų galima teikti su Paslauga susijusias kitų teikiamas paslaugas. Tretieji asmenys gali įgyti prieigą prie Naudotojo Asmens duomenų tik tam, kad atliktų veiklą Paslaugos teikėjo vardu, ir tretieji asmenys yra įsipareigoję gautos informacijos neperduoti ir nepanaudoti kitiems tikslams.
  2. Naudodamasis trečiųjų asmenų svetainėmis, Naudotojas turi papildomai susipažinti su šių svetainių naudojimo ir privatumo politikos Nuostatais. Paslaugos teikėjas neprisiima jokios atsakomybės už Naudotojų padarytus nuostolius trečiųjų asmenų svetainėms.
 5. Komunikacija
  1. Paslaugos teikėjas gali naudoti Naudotojo asmens duomenis, norėdamas informuoti Naudotoją apie mokėjimą už Paslaugą, Svetainės naujienas, siųstų reklaminę medžiagą ir kt. informaciją. Naudotojas gali atsisakyti gauti šiuos pranešimus, pasinaudodamas nurodytu el. pašto adresu, kuris skirtas atsakyti ir pateikiamas bet kuriame Paslaugos teikėjo siunčiamame pranešime arba rašant Paslaugos teikėjui el. pašto adresu diet@stockholmhealth.com.
 6. Sauga
  1. Naudotojo informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduota ir laikoma serveriuose, esančiuose už Naudotojo šalies ribų, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo Naudotojo šalies teisenos. Naudotojas turi atkreipti dėmesį, kad sutikimas su šia Privatumo politika taip pat reiškia pritarimą Asmens duomenų saugojimui Paslaugos teikėjo serveriuose.
  2. Naudotojo Asmens duomenys ir kita informacija, kurių gavimas susijęs su Svetainės naudojimu, Paslaugos teikėjų saugomi ir apdorojami naudojantis serverių teikėjų paslaugomis Nyderlandų teritorijoje. Patvirtindamas, kad sutinka su šia Privatumo politika, Naudotojas duoda savo sutikimą, kad jo Asmens duomenys bus saugomi Nyderlandų teritorijoje Paslaugos teikėjo naudojamuose serveriuose.

Prašome susisiekti su mūsų specialia klientų aptarnavimo grupe, jei turite bet kokių klausimų:
Tel. Tel. 00370 68673216 pirmadienį–penktadienį 9–18 val
El. paštas diet@StockholmHealth.com