Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega:

Telefon 00371 20023473 E–R 09.00–18.00
E-post: diet@stockholmhealth.com
Ettevõtet puudutav teave: Life Apps SIA, registracijos numeris 40203072376, juridinis adresas: Gaujas str. 43 - 11, Riga, LV-1026, Republic of Latvia


 1. Kasutamise eeskirjad
  1. Käesolevad kasutustingimused reguleerivad teenusepakkuja Life Apps SIA ja tema volitatud ettevõtted (edaspidi „teenusepakkuja“) poolt hallatava veebikeskkonna stockholmhealth.com ja selle kaudu pakutava salenemiskava kasutamist (edaspidi koos „teenus“, veebikeskkonna tähenduses „veebikeskkond“).
  2. Kasutustingimused kohalduvad kasutajakontoga teenuse kasutajatele (edaspidi „kasutaja“), veebikeskkonna külastajatele ning veebikeskkonda ja teenust muud moodi kasutavatele isikutele.
  3. Teenuse kasutama asumisega jõustuvad kasutustingimused teenusepakkuja ja kasutaja vahel ning kasutaja kinnitab sellega, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub neid täitma ja järgima. Kasutustingimustega mitte nõustudes on teenuse kasutamine mistahes viisil keelatud.
  4. Kasutustingimused asendavad veebikeskkonna ning teenuse suhtes kõiki varasemalt sõlmitud kokkuleppeid teenusepakkuja ja kasutaja vahel.
  5. Kasutustingimustes reguleerimata küsimustes kohaldatakse teenuse kasutamisele Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte. Kui mõni kasutustingimuste punkt osutub seadusega vastuolu tõttu kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud kasutustingimuste punktide kehtivust.
  6. Teenusepakkuja jätab endale õiguse veebikeskkonna ja/või teenuse arengust tulenevalt teenust ja kasutustingimusi ühepoolselt muuta ning täiendada. Teenusepakkuja teavitab kasutajat sellistest muudatustest ja täiendustest veebikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu. Nimetatud muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamist veebikeskkonnas ning kasutaja nõustub nendega, jätkates teenuse kasutamist. Juhul kui muudatused pole kasutaja jaoks aktsepteeritavad, tuleks teenuse kasutamine lõpetada.
 2. Teenuse iseloomustus
  1. Teenus sisaldab tervise– ja toitumisalast teavet harival eesmärgil ning ei asenda professionaalset meditsiinilist nõu, diagnoosi või ravi. Teenuse kasutamisel tekkivate tervisealaste küsimuste ja probleemidega soovitab teenusepakkuja konsulteerida arsti või muu professionaalse asjatundjaga. Teenuse kasutamine toimub kasutaja omal vastutusel.
  2. Teenus võib sisaldada või sellega võivad olla seotud e-posti teenused, sõnumid, foorumid, vestluspiirkonnad, uudiste grupid ja allalaaditavad mobiilsed rakendused.
  3. Teenus ja veebikeskkond võivad sisaldada veebilinke kolmandate isikute veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu, sh sisu tarbimisest kasutajal tekkinud kahju eest teenusepakkuja ei vastuta.
  4. Teenus võimaldab kasutajal veebikeskkonnas ja teenusesse postitada, linkida, varuda, jagada või muul viisil kättesaadavaks teha erinevat informatsiooni, nagu pildid ja videod (edaspidi „sisu“), mille usaldusväärsuse, asjakohasuse ja seaduslikkuse, sh autoriõiguste ja teiste sisu kättesaadavaks tegemiseks vajalike õiguste olemasolu eest vastutab kasutaja ainuisikuliselt. Kasutaja annab teenusepakkujale nõusoleku sisu kasutamiseks, muutmiseks, avalikuks esitamiseks, reprodutseerimiseks, jagamiseks, sh nimetatud tegevusteks kaubanduslikel ja turunduslikel eesmärkidel, säilitades samas autoriõigused ja muud õigused, mida ta sisu suhtes omab.
 3. Teenuse kasutamise tehniline protsess
  1. Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud toote või teenuse ostmiseks läbib kasutaja veebikeskkonnas järgmised tehnilised etapid:
   1. täidab veebikeskkonnas avaldatud testi;
   2. sisestab pärast testi täitmist veebikeskkonnas selleks ettenähtud kohta oma e-maili aadressi;
   3. valib toote või teenuse ostmiseks sobiva maksesüsteemi;
   4. järgib maksesüsteemis esitatud samme maksetehingu sooritamiseks;
   5. järgib pärast maksetehingu sooritamist vastavaid juhiseid ning naaseb tagasi veebikeskkonda, kust saab teenusepakkujalt juhised, kuidas ostetud toodet või teenust kasutada.
 4. Teenuse kättesaadavus ja kvaliteet
  1. Teenust pakutakse „nagu on“ vormis ja „kui saadaval“ põhimõttel, mis tähendab, et teenusepakkuja ei anna teenusega seoses mistahes garantiisid (välja arvatud need, mis antud kasutustingimustes sõnaselgelt esitatud). Mh ei garanteeri teenusepakkuja ega teenusepakkuja tütar- ja allettevõtted ega litsentsiandjad, et:
   1. teenus vastab kasutaja nõudmistele ja vajadustele;
   2. teenuses ei esine tõrkeid, katkestusi, turvaauke, vigu või viiruseid ning et need kõrvaldatakse;
   3. teenus on igal ajal ja igas kohas kättesaadav.
  2. Teenusepakkujal on õigus igal ajal ning mistahes põhjusel teenuse pakkumine ühepoolselt lõpetada või kasutaja tellimus tühistada, sh siis, kui esinevad vead teenuse kirjelduses, hinnas või kasutaja tellimuses, samuti kui teenusepakkuja kahtlustab pettust või ebaseaduslikku tehingut.
  3. Teenusepakkujal on õigus ilma kasutajat eelnevalt teavitamata teenust igal ajal uuendada ja täiustada, millest tulenevalt võib teenust puudutav informatsioon, nagu teenuse hind, kirjeldus ja kättesaadavus osutuda aeg-ajalt ebatäpseks või ebaõigeks, mh teenust puudutavates teiste veebilehekülgede reklaamides.
 5. Tasumine
  1. Teenuse eest tasumisel on teenusepakkujal õigus küsida kasutajalt maksetehingu teostamiseks vajalikku teavet, nt krediitikaardiga tasumisel krediitkaardi vastavaid andmeid (kaardinumber, kehtivusaeg jms). Kasutaja kinnitab, et selline teave on tõene ja täielik ning annab nõusoleku teabe edastamiseks teenusepakkuja makseasutusele, et sooritada maksetehing.
  2. Kasutaja kinnitab, et tal on seaduslik alus krediitkaardi või mistahes muu maksevahendiga teenuse eest tasumiseks.
 6. Kasutajakonto
  1. Teenuse kasutamiseks võib kasutaja registreerida oma nimele kasutajakonto.
  2. Kasutajakonto registreerimisel kohustub kasutaja esitama tõelevastavaid ja täpseid andmeid.
  3. Kasutaja kohustub hoidma kasutajakontole sisselogimiseks tarvilikke andmeid ja vahendeid, sh kasutajatunnust ja salasõna nii, et need ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Kui kasutaja saab teadlikuks kolmanda isiku poolt kasutajakontole sisselogimisest või mistahes muust kasutajakonto turvalisuse rikkest, on ta kohustatud sellest viivitamatult teenusepakkujat teavitama.
  4. Kasutajakonto turvalisuse (nt valides kordumatu salasõna kasutajakontole ligipääsuks) ning kasutajakontol tehtavate toimingute eest vastutab kasutaja.
  5. Juhul, kui kasutaja rikub või on rikkunud mõnda kasutustingimust, on teenusepakkujal õigus viivitamata ja kasutajat eelnevalt teavitamata kasutajakontole juurdepääs lõpetada ja kasutajakonto kustutada või juurdepääs kasutajakontole ajutiselt peatada. Kasutajakontole juurdepääsu lõpetamisel ja selle kustutamisel kaotab kasutaja õiguse teenust kasutada.
  6. Kasutajal on soovi korral võimalik kasutajakonto ise sulgeda ja kustutada, kasutades teenuse graafilist kasutajaliidest või saates sellekohase avalduse teenusepakkuja e-posti aadressile.
  7. Pärast kasutajakonto kustutamist peatab teenusepakkuja automaatsed maksed kasutaja krediitkaardilt. Samuti on teenusepakkujal õigus kustutada kogu kasutajale pakutud teenusega seotud informatsioon, sh kaalukaotuse analüüs ja plaanid, toitumismenüü ning kasutajale antud konsultatsioonid.
 7. Kasutaja taganemisõigus ja muud õiguskaitsevahendid
  1. Kasutajal on õigus taganeda teenuse osas sõlmitud lepingust (edaspidi „leping“) 14 päeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, esitades teenusepakkujale vabas vormis taganemisavalduse koos ostukinnitusega. Teenusepakkuja tagastab kasutajale hiljemalt 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest lepingu alusel teenuse eest saadud tasu. Kasutaja annab teenusepakkujale nõusoleku teha tagasimakse teenusepakkuja enda poolt valitud makseviisil.
  2. Kasutajal on õigus tugineda Eesti võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.
 8. Võistlused ja müügikampaaniad
  1. Kasutaja on teadlik ja nõustub, et teenuse tellimiseks andmeid (nt e-posti aadress, telefoninumber) sisestades annab ta teenusepakkujale nõusoleku saata endale teenusepakkuja ja teenusepakkuja koostööpartnerite müügikampaaniaid puudutavat informatsiooni, kommertsteadaandeid, uudiskirju jms, ning nõustub telefoniturundusega. Kasutajal on võimalik igal ajal sellisest teabeedastusest loobuda ja keelduda, järgides e-kirjas sisalduvat vastavat juhendit või teenuse tellimuse juures olevat vastavat tühistamise linki.
  2. Kasutajal on teenuse kaudu ligipääs võistlustele ja müügikampaaniatele (edaspidi koos „kampaania“), mille suhtes võivad kehtida antud kasutustingimustest erinevad reeglid. Vastuolu korral kohalduvad kampaania reeglid. Kampaaniast osa võttes soovitab teenusepakkuja tutvuda kasutajal tähelepanelikult vastava kampaania reeglite ja teenusepakkuja privaatsuseeskirjaga.
 9. Intellektuaalne omand
  1. Kõik intellektuaalse omandi õigused teenusele ja veebikeskkonnale (ülesehitus, veebidisaini elemendid, tekstid jms), välja arvatud teenuse vahendusel kasutaja loodud või avaldatud sisu, kuuluvad teenusepakkujale. Teenus on autoriõigusega kaitstud objekt ning kaitstud kaubamärgina Läti Vabariigis ja teistes riikides.
  2. Teenuse ja veebikeskkonna suhtes kehtivate intellektuaalse omandi õiguste kasutamine ilma teenusepakkuja kirjaliku loata on keelatud.
  3. Juhul, kui kasutaja rikub teenusepakkuja intellektuaalse omandi õigusi teenusele või veebikeskkonnale, vastutab ta tekkinud kahju, sh teenusepakkujale või kolmandale isikule tekkinud saamata jäänud tulu eest.
 10. Teenusepakkuja vastutus
  1. Lisaks kasutustingimuste teistes punktides nimetatud juhtudele ei vastuta teenusepakkuja, teenusepakkuja tütar-ja allettevõtted ega koostööpartnerid kahju eest, välja arvatud, kui see on põhjustatud raskest hooletusest või tahtlikult, mis on tekkinud kasutajal:
   1. seoses teenuse või veebikeskkonna kättesaadavuse või kättesaadavuse puudumisega;
   2. teenuse vahendusel kasutajale teatavaks saanud sisu tõttu;
   3. seoses kolmandate isikute volitamata ligipääsuga kasutaja poolt edastatud informatsioonile ja teenuse kasutamisega kasutaja poolt loodud sisule, samuti eelnimetatu õigustamatust kasutamisest kolmandate isikute poolt.
 11. Andmekaitse
  1. Teenusepakkujal on kasutaja nõusolekul õigus veebikeskkonnas avaldada kasutaja poolt edastatud subjektiivset arvamust teenuse kohta. Teenusepakkuja võib sellisel juhul andmekaitse reeglite järgmiseks veebikeskkonnas avaldatava kasutaja nime ja fotosid muuta.
 12. Vaidluste lahendamine
  1. Teenuse ja veebikeskkonna kasutamisest tulenevad vaidlused lahendavad teenusepakkuja ja kasutaja heas usus läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus kohtuvälises kaebusi ja vaidlusi lahendavas organis (Eestis tarbijakaebuste komisjonis). Kui teenusepakkuja ja/või kasutaja ei ole sellise organi otsusega nõus, lahendab vaidluse kohus.

  Kontakt

  Aadress: Gaujas str. 43 - 11, Riia, LV-1026 Läti
  Telefon: 00371 66088016 (E-R, välja arvatud Läti Vabariigi riigipühad; 10.00-17.00)
  E-post: diet@stockholmhealth.com


PRIVAATSUSEESKIRI


 1. Privaatsuseeskirja kohaldamine
  1. Käesolev privaatsuseeskiri reguleerib teenusepakkuja Life Apps SIA ja tema volitatud ettevõtted (edaspidi „teenusepakkuja“), kes haldab veebikeskkonda stockholmhealth.com ja pakub selle kaudu salenemiskava tellimist (edaspidi koos „teenus“, veebikeskkonna tähenduses „veebikeskkond“), poolt kogutavate ja säilitavate isikuandmete ja informatsiooni töötlemist.
  2. Privaatsuseeskiri kohaldub selliste isikuandmete ja informatsiooni töötlemisele, mis on saadud teenuse kasutamise käigus.
  3. Teenuse kasutama asumisega nõustub teenuse kasutaja (edaspidi ka „kasutaja“) isikuandmete ja informatsiooni töötlemisega käesoleva privaatsuseeskirja kohaselt.
  4. Teenusepakkuja jätab endale õiguse veebikeskkonna ja teenuse arengust tulenevalt privaatsuseeskirja ühepoolselt muuta ning täiendada. Teenusepakkuja teavitab kasutajat muudatustest ja täiendustest veebikeskkonnas avaldatavate vastavate teadete kaudu. Nimetatud muudatused ja täiendused jõustuvad alates nende avaldamist veebikeskkonnas, välja arvatud, kui teenusepakkuja teavitab teisiti, ning kasutaja nõustub nendega, jätkates teenuse kasutamist.
 2. Isikuandmete ja informatsiooni kogumine
  1. Teenusepakkujal on õigus koguda kasutaja isikuandmeid kasutaja isiku tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks ning kasutada isikuandmeid teenuse täiustamise eesmärgil.
  2. Teenusepakkujal on õigus koguda talle kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamisest teatavaks saanud veebibrauseri logiandmeid, mis sisaldavad mh andmeid kasutaja IP-aadressi, veebibrauseri tüübi ja versiooni kohta, samuti veebikeskkonna külastamist puudutavaid muid andmeid, nagu külastuse kuupäev, kellaaeg, veebikeskkonnas veedetud aeg jms. Teenusepakkuja võib nimetatud andmete kogumiseks ja analüüsimiseks kasutada ka kolmandaid isikuid, nagu Google Analytics, kes lähtuvad nimetatud tegevustes oma privaatsuseeskirjast.
  3. Teenusepakkujal on õigus veebikeskkonna ja teenuse kasutamise kohta informatsiooni kogumiseks kasutada küpsiseid (s.o väiksed andmefailid, mis saadetakse veebikeskkonnast kasutaja veebibrauserisse), Kasutajal on võimalik oma veebibrauseri seadeid muutes küpsiste vastuvõtmisest keelduda või seadistada veebibrauser küpsiste salvestamiseks igakordse nõusolekut küsima. Küpsiste vastuvõtmisest keeldumisel võib kasutaja ligipääs veebikeskkonna ja teenuse kasutamisele halveneda.
 3. Kogutud isikuandmete ja informatsiooni avaldamine
  1. Teenuspakkujal on õigus avaldada kasutaja isikuandmeid ja teenuse kasutamisega seotud muud informatsiooni üksnes järgmistel viisidel või juhtudel:
   1. teenusepakkujaga lepingulises suhtes olevatele kolmandatele isikutele üksnes teenuse kasutamise hõlbustamiseks ja nimetatud andmete analüüsimiseks. Kolmandatel on isikutel on seejuures keelatud nimetatud andmete avaldamine ja kasutamine mistahes muul eelnevalt nimetamata eesmärgil;
   2. kui selline kohustus tuleneb õigusaktidest või õiguskaitseorganite vastavatest aktidest;
   3. veebikeskkonna ja teenuse turvalisuse tagamiseks;
   4. teenusepakkuja ühinemisel, omandamisel või teenusepakkuja vara ostmisel või müümisel.
 4. Käitumuslik taasturustamine
  1. Teenusepakkujal on õigus kasutada taasturustamisteenuseid, et reklaamida teenust pärast kasutaja poolt veebikeskkonna külastamist kolmandate isikute veebilehekülgedele. Selleks on teenusepakkujal ja temaga lepingulistes suhetes olevatel kolmandatel isikutel mh õigus kasutada küpsiseid.
 5. Lingid teistele veebilehekülgedele
  1. Teenus ja veebikeskkond võivad sisaldada veebilinke kolmandate isikute veebilehekülgedele või teenustele, mille sisu ja andmekaitsereeglite järgmise eest teenusepakkuja ei vastuta. Juhul, kui kasutaja otsustab teenusepakkuja veebikeskkonna või teenuse kaudu külastada kolmandate isikute veebilehekülgi, soovitab teenusepakkuja tutvuda tähelepanelikult selliste veebilehekülgede ja teenuste privaatsuseeskirjadega.
 6. Lingid teistele Teabeedastused
  1. Teenusepakkujal on õigus kasutada kasutaja isikuandmeid ning kasutaja poolt edastatud muud informatsiooni kasutajale reklaam- ja uudiskirjade, turundusalase teabe jms edastamiseks. Kasutajal on võimalik igal ajal sellisest teabeedastusest loobuda ja keelduda, järgides e-kirjas sisalduvat vastavat juhendit või teenuse tellimuse juures olevat vastavat tühistamise linki.
 7. Turvalisus
  1. Teenusepakkuja teeb endast kõik majanduslikult ja objektiivselt võimaliku kasutaja isikuandmete turvalisuse tagamiseks, garanteerimata siiski isikuandmete absoluutset turvalisust ning välistamata, et kasutaja isikuandmed ning teenuse kasutamisega seotud muu informatsioon võivad teenusepakkujast sõltumatutel põhjustel kanduda väljaspool kasutaja asukohariiki asuvatesse serveritesse, kus kehtivad andmekaitsereeglid võivad erineda kasutaja asukohariigi vastavatest reeglitest.
  2. Kasutaja isikuandmeid ja teenuse kasutamisega seonduvalt edastatud muud informatsiooni hoitakse ja töödeldakse teenusepakkuja poolt kasutatavates Hollandi territooriumil asuvates serverites. Kasutaja, kelle asukohariik ei ole Läti Vabariik, annab käesoleva privaatsuseeskirjaga nõustudes oma nõusoleku ning kinnitab, et on teadlik teenusepakkuja poolt kasutaja isikuandmete ja muu teenuse kasutamisega seotud informatsiooni edastamisest Hollandi territooriumil asuvatesse teenusepakkuja serveritesse.

Küsimuste korral võtke palun ühendust meie klienditoega:
Telefon 00371 20023473 E–R 09.00–18.00
E-post: diet@stockholmhealth.com